Barracuda Unincorporated
Join us!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN GREENER HILLS B.V. VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

ALGEMEEN

De algemene bepalingen van Deel A zijn van toepassing op alle rechtsverhouding van Greener Hills B.V. Indien een overeenkomst (mede) betrekking heeft op het verschaffen van diensten aan Greener Hills B.V. zijn de specifieke bepalingen van Deel B naast de algemene bepalingen van toepassing. Indien de overeenkomst (mede) betrekking heeft op levering van goederen aan Greener Hills B.V., dan zijn de specifieke bepalingen van Deel C naast de algemene bepalingen van toepassing. 

In geval van conflict of strijdigheid tussen de algemene bepalingen in Deel A en een specifieke bepalingen in Deel B en/of C, prevaleren de bepalingen in Deel B en/of C. 

DEEL A

1. DEFINITIES

Algemene Inkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van Greener Hills B.V.

Diensten:alle door Leverancier uit hoofde van een Overeenkomst aan Greener Hills B.V. te leveren diensten.

Goederen:alle door Leverancier uit hoofde van een Overeenkomst aan Greener Hills B.V. te leveren roerende zaken. 

Intellectuele Eigendomsrechten:auteursrechten (ook toekomstige auteursrechten), merkrechten (geregistreerd en niet geregistreerd), octrooien (verleend en aangevraagd), domeinnamen, rechten op tekeningen of modellen (geregistreerd en niet geregistreerd), rechten op handelsnamen, databankrechten, naburige rechten, kwekersrechten, rechten op topografieën van halfgeleiders, know how, rechten in ontwerpen en uitvindingen, rechten uit licenties, toestemmingen, bestellingen, rechten met eenzelfde en soortgelijk effect of aard als de hiervoor genoemde rechten. 

Offerte: elk schriftelijk aanbod van Greener Hills aan Leverancier tot het aangaan van een Overeenkomst.

Greener Hills: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greener Hills B.V., statutair gevestigd te Hillegom, kantoorhoudende aan het adres Robijnlaan 8 te (2132 WX) Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 60620013, zijnde de rechtspersoon die met Leverancier contracteert c.q. beoogt te contracteren.

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die met Greener Hills contracteert c.q. beoogt te contracteren. 

Overeenkomst:Iedere overeenkomst die tussen Greener Hills en Leverancier tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop tot het verrichten van Diensten of leveren van Goederen door Leverancier aan Greener Hills. 

Partijen: Greener Hills en Leverancier gezamenlijk.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag en alle Offertes en Overeenkomsten – ongeacht in welke vorm – tussen Greener Hills en Leverancier. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Greener Hills en Leverancier.
 2. De onderstaande artikelen hebben betrekking op alle Diensten en Goederen, ook als Leverancier deze laat uitvoeren door een derde partij. 
 3. Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. Indien Greener Hills bij één of meer Overeenkomsten met Leverancier afwijkt van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, geldt deze afwijking niet tevens voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Greener Hills en Leverancier.
 4. Verzuim van Greener Hills om strikte naleving van de Algemene Inkoopvoorwaarden te verlangen, houdt geen afstandsverklaring van de Algemene Inkoopvoorwaarden in. 
 5. Greener Hills heeft te allen tijde het recht deze Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingstermijn ten opzichte van Leverancier in acht dient te nemen. 
 6. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 7. Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverbindend zou blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

  3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
 1. Een Offerteaanvraag van Greener Hills is vrijblijvend. Leverancier heeft geen recht vergoeding van gemaakte kosten voor het opstellen van de Offerte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Offerte door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen de organisatie van Greener Hills is aanvaard. 
 3. Indien Greener Hills een Opdracht verstrekt aan Leverancier, zonder dat er sprake is van een daaraan voorafgaande offerte, of die afwijkt van een daaraan voorafgaande offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Opdracht door Leverancier dan wel wanneer Leverancier aanvangt met de uitvoering van de Opdracht. De onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze Overeenkomst. Wijkt de orderbevestiging van Leverancier op enig onderdeel af van de Opdracht van Greener Hills, dan komt er geen Overeenkomst tot stand.
 4. Een Opdracht van Greener Hills, zonder dat er sprake is van een daaraan voorafgaande Offerte, of die afwijkt van een daaraan voorafgaande Offerte, komt te vervallen indien Leverancier deze niet heeft aanvaard binnen 14 dagen na de verzenddatum van de Opdracht. Het staat Greener Hills in dat geval vrij, naar eigen keuze, de Opdracht te handhaven dan wel te wijzigen en/of annuleren.
 5. Na totstandkoming van de Overeenkomst heeft Greener Hills gedurende een termijn van 5 werkdagen het recht de Overeenkomst te herroepen, zonder dat Greener Hills een vergoeding verschuldigd is aan Leverancier voor eventuele door Leverancier gemaakte kosten. In dat geval komt geen Overeenkomst tot stand. 
 6. Greener Hills is bevoegd te verlangen dat een Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien zulks naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of uitvoeringstermijn, zal hij alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Greener Hills hieromtrent uiterlijk binnen 8 dagen na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van Greener Hills onredelijk zijn, heeft Greener Hills het recht de Overeenkomst te ontbinden. Ontbinding op grond van dit artikel geeft partijen geen recht op vergoeding van schade en/of kosten. 
 7. Het is Leverancier niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst of de Overeenkomst in gewijzigde vorm uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen Greener Hills.  

  4. PRIJZEN
 1. Greener Hills is alleen een vergoeding verschuldigd als overeengekomen in de Overeenkomst. De overeengekomen prijzen in de Overeenkomst zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of omzetbelasting, zijn bindend. Alle onkosten van Leverancier worden geacht te zijn begrepen in de overeengekomen tarieven, alsmede alle eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze kosten en heffingen komen voor rekening van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. De in een Overeenkomst afgesproken prijs mag nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greener Hills verhoogd worden, ook niet indien de kostprijsbepalende factoren na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd. Ingeval Leverancier de prijs wijzigt ten opzichte van hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst, heeft Greener Hills het recht de Overeenkomst op te zeggen indien de gewijzigde prijs meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 
 3. Leverancier mag buiten de Overeenkomst geleverde Diensten en/of Goederen slechts in rekening brengen, indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen Greener Hills. 
 4. Het is Leverancier niet toegestaan enige (toekomstige) vordering op Greener Hills over te dragen aan een derde, of daarop een beperkt recht te (doen) vestigen. Deze bepaling beoogt ook een goederenrechtelijk effect te hebben als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

  5. TERMIJN
 1. De in de Overeenkomst vermelde uitvoeringstermijn of -datum is voor Leverancier een fatale termijn respectievelijk fatale datum. Het enkel overschrijden van die termijn c.q. datum brengt Leverancier in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Greener Hills heeft het recht de uitvoeringstermijn dan wel -datum te verlengen c.q. uit te stellen. 
 2. Indien geen uitdrukkelijke uitvoeringstermijn of -datum is overeengekomen, geldt een redelijke uitvoeringstermijn. 
 3. Indien levering in fasen is overeengekomen en Leverancier in gebreke is gebleven bij de levering ter zake van een fase, is artikel 5.1 van toepassing en heeft Greener Hills het recht toekomstige leveringen te annuleren, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade.
 4. Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Greener Hills onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze tekortkoming vormen, alsmede van de datum waarop Leverancier redelijkerwijs verwacht in staat te zijn de levering conform de Overeenkomst uit te voeren. Een dergelijke mededeling voorkomt niet het verzuim van Leverancier.

  6.  FACTURERING EN  BETALING
 1. Betaling door Greener Hills vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur die door Leverancier wordt voorzien van een deugdelijke specificatie. Deze goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven indien niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het onthouden van goedkeuring aan Leverancier schriftelijk gemotiveerd is meegedeeld.
 2. Betalingen door Greener Hills strekken in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde hoofdsom en vervolgens op verschenen verschuldigde rente en ten slotte in mindering op de eventuele verschuldigde kosten.
 3. Indien de betaling te laat is, zal Greener Hills niet in verzuim zijn totdat Greener Hills een ingebrekestelling heeft ontvangen van Leverancier met daarin een redelijke termijn van minimaal 14 dagen om alsnog voor betaling zorg te dragen. 
 4. Indien betaling alsnog niet binnen de in artikel 6.3 genoemde termijn heeft plaatsgevonden en Greener Hills vertragingsrente verschuldigd is, dan zal het rentepercentage niet meer bedragen dan het rentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. 
 5. Indien Leverancier in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van haar verplichtingen, dan zijn de betalingsverplichtingen van Greener Hills automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat Leverancier volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
 6. Greener Hills is te allen tijde gerechtigd de bedragen die verschuldigd zijn aan Leverancier te verrekenen met enige en alle bedragen die Leverancier verschuldigd is aan Greener Hills. Leverancier heeft deze bevoegdheid niet.
 7. Greener Hills is in voorkomende gevallen gerechtigd, alvorens zij haar betalingsverplichtingen nakomt en/of hervat, van Leverancier een afdoende zekerheid voor de nakoming ofwel een vervangende schadevergoeding van Leverancier te verlangen, indien het vermoeden bestaat dat Leverancier haar verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

  7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT EN MATERIALEN
 1. Leverancier zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greener Hills, de naam of handelsmerken van Greener Hills niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of symbolen die naar het oordeel van Greener Hills de betrokkenheid van Greener Hills in of instemming met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren. Het in dit artikellid bepaald geldt tevens voor de naam of handelsmerken van de opdrachtgever van Greener Hills ten behoeve waarvan de Overeenkomst is gesloten.
 2. Alle auteursrechtelijke werken die door Greener Hills in het kader van de Overeenkomst beschikbaar worden gesteld aan Leverancier, blijven eigendom van Greener Hills of van de derde namens wie of met wiens toestemming Greener Hills voornoemde werken ter beschikking heeft gesteld. Leverancier zal deze werken enkel gebruiken ten behoeve en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks binnen de grenzen van de Overeenkomst, en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere wijze gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Greener Hills.
 3. Leverancier is er mee bekend dat de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst specifiek ten behoeve van een opdrachtgever van Greener Hills kunnen worden verricht. Leverancier erkent en stemt er mee in dat alle Intellectuele Eigendomsrechten en overige rechten (waaronder, doch niet uitsluitend rechten op slogans, advertising properties en concepten) op alle resultaten van alle door Leverancier te verrichten werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst, alsook op alle resultaten van alle werkzaamheden die Leverancier in het kader van de Overeenkomst door een onderaannemer laat verrichten, waaronder mede begrepen maar niet uitdrukkelijk beperkt tot werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, litho’s, dia’s, films en andere materialen of bestanden, al dan niet elektronisch en/of het op het einde van de Overeenkomst verkregen product van de verrichte werkzaamheden, berusten bij, en voor zover mogelijk, bij het tot stand komen van de Overeenkomst om niet worden overgedragen aan Greener Hills en dat Greener Hills deze Intellectuele Eigendomsrechten zo nodig weer zal overdragen aan haar opdrachtgever. 
 4. Greener Hills alsook haar opdrachtgever hebben derhalve steeds het recht om alle voornoemde resultaten van alle werkzaamheden van Leverancier respectievelijk door Leverancier ingeschakelde onderaannemers te verveelvoudigen en/of onder eigen naam en als van hem afkomstig openbaar te maken en anderszins te exploiteren. Leverancier garandeert dat de verschuldigde vergoeding voor genoemde Intellectuele Eigendomsrechten binnen de overeengekomen prijs is verdisconteerd en erkent en stemt er mee in dat hij/zij in geval van vereenvoudiging en/of openbaarmaking als voornoemd geen recht heeft op enige vergoeding daarvoor van Greener Hills en/of haar opdrachtgever. 
 5. Indien voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in artikel 7.3, een nadere akte is vereist, zal Leverancier op eerste verzoek van Greener Hills zonder nadere voorwaarden zijn/haar medewerking verlenen aan de opstelling en ondertekening van een dergelijke akte. Leverancier zal alle mogelijke medewerking verlenen bij het verkrijgen van, het beschikken over en het handhaven van genoemde intellectuele eigendomsrechten, zowel in als buiten Nederland.
 6. Voor zover nodig en toegestaan doet Leverancier, mede namens het personeel van Leverancier, bij het tot stand komen van de Overeenkomst afstand van al zijn/haar eventuele persoonlijkheidsrechten rustende op, vervat in of voortvloeiende uit de resultaten van alle werkzaamheden die Leverancier verricht. Leverancier garandeert Greener Hills bevoegd te zijn om deze afstand mede namens zijn/haar personeel te verrichten. 
 7. Indien Intellectuele Eigendomsrechten van derden onderdeel uitmaken van de in artikel 7.3 genoemde Intellectuele Eigendomsrechten, dan garandeert Leverancier dat hij/zij van deze derden al deze Intellectuele Eigendomsrechten (met inbegrip van persoonlijkheidsrechten) overgedragen heeft gekregen van deze derden. Leverancier garandeert dat vergoedingen aan deze derden als rechthebbenden van de Intellectuele Eigendomsrechten worden voldaan en Greener Hills en haar opdrachtgever ter zake aanspraken van deze derden te dien aanzien. 
 8. Indien Intellectuele Eigendomsrechten van derden onderdeel uitmaken van de in lid 7.3 genoemde Intellectuele Eigendomsrechten en Leverancier niet in staat is om de Intellectuele Eigendomsrechten van deze derden te verwerven, zal Leverancier dit terstond melden aan Greener Hills.  
 9. Leverancier zal in haar overeenkomst met door hem/haar ingeschakelde derden een aan de artikelen 7.3 tot en met 7.8 gelijke tekst opnemen. 
 10. Indien Greener Hills wordt geconfronteerd met vorderingen uit Intellectuele Eigendomsrechten ter zake de door Leverancier geleverde Goederen en/of Diensten, dan vrijwaart Leverancier reeds bij het tot stand komen van de Overeenkomst voor alsdan Greener Hills voor alle aanspraken van derden ter zake, en vergoedt alle door Greener Hills in verband met deze aanspraken gemaakte kosten, schade, verliezen en vorderingen, waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand en geleden directe en indirecte schade. Leverancier neemt in geval de aanspraken resulteren in een gerechtelijk procedure de verdediging op zich, zodra Greener Hills daartoe verzoekt.
 11. Alle materialen – waaronder wordt verstaan de ontwerpen, werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, films en andere materialen of bestanden, al dan niet elektronisch, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, litho’s, dia’s, films en andere publicatiematerialen, maar niet uitsluitend gelimiteerd daartoe – die Leverancier voor of in verband met de Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen, dienen door Leverancier met de grootst mogelijke zorg te worden bewaard. Bij het einde van de Overeenkomst ofwel op eerste verzoek van Greener Hills worden deze materialen om niet aan Greener Hills overgedragen, zonder daarvan een kopie, afschrift, samenvatting of enig ander onderdeel te behouden.
 12. In geval Leverancier een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten als genoemd in artikel 7.3 signaleert, dan geeft hij/zij daarvan omgaand kennis aan Greener Hills. 

  8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Greener Hills of derde partijen lijdt, kan lijden en maken als gevolg van of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst door Leverancier, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Leverancier, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk is. In dit lid zijn onder derden mede begrepen personeel van Greener Hills, zij die in opdracht van Greener Hills werkzaam zijn, alsmede zij in wiens opdracht Greener Hills werkzaam is. 
 2. Leverancier vrijwaart Greener Hills volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst door Leverancier, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede aanspraken wegens inbreuk op enig Intellectueel Eigendomsrecht in verband met het geleverde. 
 3. Leverancier zal een deugdelijke verzekeringspolis of –polissen afsluiten en aanhouden teneinde de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de Algemene Inkoopvoorwaarden of vereist onder de toepasselijke wet af te dekken en zal dergelijke polissen een betaalbewijs van de premies op eerste verzoek overhandigen aan Greener Hills. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van Leverancier. Indien Leverancier in verband zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Greener Hills aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient Leverancier ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Greener Hills geschieden. Een eventuele uitkering aan Greener Hills op grond van een door Leverancier gesloten verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot schadevergoeding van Greener Hills op Leverancier, voor zover deze de uitkering overtreffen, onverlet. 
 4. In geval Greener Hills op enig moment aansprakelijk is voor schade die door Leverancier wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, geldt dat:
 1. Greener Hills nooit aansprakelijk zal zijn voor de door Leverancier gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie; 
 2. Greener Hills nooit aansprakelijk zal zijn voor schade, die is ontstaan doordat Greener Hills is uitgegaan van door of namens de eindklant verstrekte onjuiste gegevens, bestanden, hulpmiddelen en/of informatie;
 3. de aansprakelijkheid (inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW) steeds beperkt is tot het bedrag dat door de verzekering van Greener Hills wordt uitgekeerd, waarbij geldt dat in het geval de verzekering niets uitkeert of de schade niet verzekerd is, de aansprakelijkheid beperkt is tot de netto factuurwaarde van de laatste in het kader van de desbetreffende Overeenkomst van Leverancier ontvangen factuur.
 4. De totale aansprakelijkheid van Greener Hills uit hoofde van een Overeenkomst – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen –  onverminderd het voorgaande te allen tijde beperkt is tot een bedrag van maximaal € 50.000,- (vijftigduizend euro).

  Deze beperking geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Greener Hills dan wel haar leidinggevenden. 
 1. Alle ondergeschikten van Greener Hills kunnen zich tegenover Leverancier, en zo nodig ook tegenover derden, op gelijke voet als Greener Hills beroepen op de bovenstaande bepalingen.
 2. Een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor Greener Hills aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2  maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Greener Hills gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Elke aanspraak jegens Greener Hills vervalt 12 maanden nadat Leverancier op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit. 

  9. OVERMACHT 
 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier door overmacht wordt of dreigt te worden verhinderd, zal Leverancier Greener Hills daarvan onverwijld schriftelijke mededeling doen onder vermelding van aard van de overmacht, de vermoedelijke duur van de overmachtssituatie, alsmede de gevolgen daarvan voor het nakomen van de Overeenkomst. Leverancier zal Greener Hills gelijktijdig informeren over de maatregelen die zij neemt om de overmachtssituatie op te heffen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van Leverancier.
 2. Indien Leverancier niet tijdig of niet volledig melding maakt van de overmachtssituatie of anderszins niet voldoet aan artikel 9.1, komt haar geen beroep op overmacht meer toe. 
 3. Ook in het geval Leverancier geen maatregelen treft om de overmachtssituatie op te heffen, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was, kan Leverancier geen beroep meer doen op de overmachtssituatie.
 4. In geval van een overmachtssituatie, mag Greener Hills de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wijzigen of ontbinden. 
 5. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan de situatie dat door Leverancier ingeschakelde derden niet/niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen (al dan niet door overmacht), tekort aan werknemers, vervoersproblemen, storingen in communicatiemiddelen of stakingen.

  10. BEEINDIGING
 1. Greener Hills zal, onverminderd enige andere rechten, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd zijn alle tussen Greener Hills en Leverancier gesloten Overeenkomsten tussentijds te beëindigen en/of de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten door en met een enkele schriftelijke mededeling indien:
 1. faillissement of surseance van betaling van Leverancier wordt uitgesproken of aangevraagd;
 2. de door Leverancier gedreven onderneming van Leverancier is ontbonden, staakt of dreigt te staken;
 3. beslag wordt gelegd op zaken van Leverancier als gevolg waarvan de gebruikelijke voortzetting van de onderneming in gevaar wordt gebracht;
 4. Leverancier betrokken raakt bij onderhandelingen met één of meer van zijn crediteuren of een andere stap zet met het oog op de algemene aanpassing of sanering van haar schuldenlast;
 5. de zeggenschap over Leverancier en/of Greener Hills door één of meer anderen wordt verkregen door directe of indirecte overdracht van aandelen en/of wisseling in de samenstelling van het bestuur;
 6. Leverancier toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst of in een krachtens de wet jegens Leverancier rustende verplichting, welke tekortkoming niet meer te herstellen is, ofwel welke tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling is hersteld;
 7. zich een situatie als genoemd in artikel 9 voordoet;
 8. Greener Hills goede gronden heeft te vrezen dat Leverancier niet in staat is of zal zijn haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, ongeacht of dit aan Leverancier kan worden toegerekend, alsook wanneer levering niet meer zinvol is; 
 9. in geval Leverancier is ingehuurd als freelancer en gedurende de eerste twee weken na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat Leverancier naar het oordeel van Greener Hills niet in het team past, niet voldoende bekwaam is, of niet adequaat opgeleid is.
 1. Leverancier is er mee bekend dat de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst specifiek ten behoeve van een opdrachtgever van Greener Hills kunnen worden verricht. Wanneer een opdrachtgever van Greener Hills de overeenkomst tussen opdrachtgever en Greener Hills beëindigt, op welke grond dan ook, of wanneer bedrijfsomstandigheden daartoe aanleiding geven, zal Leverancier op eerste verzoek van Greener Hills de uitvoering van de Overeenkomst (doen) onderbreken. Greener Hills zal in dat geval enkel gehouden zijn de tot dat moment door Leverancier gewerkte uren te vergoeden aan Leverancier conform het overeengekomen uurtarief. Iedere andere vergoeding van schade is in dat geval uitgesloten. Greener Hills is geen vergoeding verschuldigd aan Leverancier, indien de beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever te wijten is of mede te wijten is aan Leverancier. 

  11. GEHEIMHOUDING
 1. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen als gevolg van de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Leverancier is dan verplicht alle redelijke instructies van Greener Hills op te volgen. Partijen erkennen dat de informatie – waaronder begrepen informatie ter zake de bedrijfsvoering van de eindklanten van Greener Hills welke aan hen bekend wordt –  in het kader van de uitvoering van elke Overeenkomst van vertrouwelijke aard is. 
 2. Leverancier is gehouden, alsmede de voor haar werkzame derden, in het kader van de in de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden een geheimhoudingsverklaring te (laten) ondertekenen indien de Greener Hills dit verlangt. 
 3. In geval Leverancier – waaronder begrepen personeelsleden en/of voor haar werkzame derden –  de geheimhouding schendt, verbeurt Leverancier aan Greener Hills een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) ineens per overtreding, alsmede een boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,  onverminderd het recht van Greener Hills om nakoming te vorderen en de daadwerkelijk door haar geleden schade te verhalen.
 4. Leverancier verplicht zich bij het einde van iedere Overeenkomst of op eerste verzoek van Greener Hills alle stukken en bescheiden van Greener Hills, die Leverancier in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, aan Greener Hills te retourneren, zonder daarvan kopieën te behouden. 

  12. ALGEMEEN
 1. Leverancier mag haar rechten of verplichtingen, voortvloeiende uit een Overeenkomst slechts overdragen met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Greener Hills. Ongeachte voornoemde toestemming blijft Leverancier te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming jegens Greener Hills van de overgedragen verplichting. Greener Hills is te allen tijde gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen en Leverancier zal geacht worden hiermee reeds bij het tot stand komen van de Overeenkomst daarmee ingestemd te hebben en daaraan zijn/haar medewerking te verlenen.
 2. Kennisgevingen, wijzigingen en aanvullingen die partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, dienen schriftelijk, waaronder e-mails en faxen begrepen, plaats te vinden.

  12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. Op deze alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden of een Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter of arbiter worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Greener Hills te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  DEEL B – DIENSTEN

  1. KWALITEIT
 1. Leverancier garandeert aan Greener Hills dat alle Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst alsmede voldoen aan alle relevant regels, richtlijnen en voorschriften en dat Leverancier alle werkzaamheden op vakbekwame wijze met de hoogste professionaliteitsnormen zal uitvoeren. 
 2. Greener Hills zal Leverancier schriftelijk berichten of de Diensten zijn geaccepteerd. Indien deze kennisgeving niet binnen 15 werkdagen na de levering plaatsvindt, worden de Diensten geacht te zijn geaccepteerd. Indien de Diensten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal de schriftelijke mededeling gelden als een ingebrekestelling. 
 3. In geval van een afwijzing en/of verleende Diensten niet zijn geaccepteerd, of wanneer ondanks acceptatie ontdekt wordt dat de Diensten niet zijn geleverd zoals overeengekomen, heeft Greener Hills het recht te verlangen van Leverancier dat de Diensten op kosten en voor rekening van Leverancier binnen een redelijke tijdsperiode te bepalen door Greener Hills opnieuw worden verschaft, onverminderd het recht tot beëindiging van de Overeenkomst. Leverancier zal Greener Hills compenseren voor enige geleden schade, verliezen en kosten als gevolg daarvan.
 4. Indien Greener Hills verlangt dat de Diensten opnieuw verschaft worden, dan heeft Greener Hills het recht de Diensten zelf uit te voeren of een derde partij daartoe te instrueren, op kosten en voor rekening van Leverancier, indien de Diensten onverwijld benodigd zijn en Greener Hills goede gronden heeft om aan te nemen dat de Leverancier niet is staat is de Diensten onverwijld uit te voeren of indien Leverancier nalaat de Diensten opnieuw te verlenen binnen de redelijke periode bepaald volgens artikel 13.3.

  2. UITVOERING WERKZAAMHEDEN 
 1. Leverancier voert de  werkzaamheden zelfstandig uit conform de door Greener Hills vastgestelde regelingen en instructies. Leverancier is verder vrij te bepalen op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het staat Greener Hills vrij aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW en te verzoeken dat de werkzaamheden op een bepaalde locatie worden verricht, als dit noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. 
 2. Leverancier draagt er zorg voor dat hij de werkzaamheden ten behoeve van de Diensten werkelijk zelfstandig uitvoert en blijft uitvoeren. Indien Greener Hills daar om verzoekt, zal Leverancier een betrokken werknemer vervangen, zonder dat Greener Hills hiervoor enige vergoeding is verschuldigd. Indien Leverancier een zzp’er is, waarborgt hij zijn zelfstandigheid door werkzaam te zijn voor meerdere opdrachtgevers dan Greener Hills. 
 3. Indien Leverancier een zzp’er is, zal voor de Overeenkomst tussen Greener Hills en Leverancier gebruik worden gemaakt van één van de modelovereenkomsten die zijn gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Deze modelovereenkomsten zijn in overeenstemming met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA).
 4. Greener Hills zal over de uitbetaalde vergoeding en eventuele andere betalingen geen loonheffing of premie werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. De door Leverancier ontvangen vergoeding dient Leverancier op te geven aan de Belastingdienst en/of eventuele andere instanties en hierover BTW af te dragen. Greener Hills is niet gehouden om in dit verband enige compensatie of andere tegemoetkoming te verlenen. Leverancier garandeert zelf verschuldigde loonbelastin, sociale premies en BTW te voldoen.
 5. Greener Hills is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Leverancier achterstallig is met de betalingen van omzetbelasting, loonbelasting en/of premies ter zake van sociale verzekeringen, onverminderd het recht van Greener Hills op schadevergoeding en onverminderd de rechten die zij uit andere hoofde kan doen gelden.
 6. Indien voor de werkzaamheden uit de Overeenkomst correctieaanslagen voor de loonheffingen door de Belastingdienst aan Greener Hills worden opgelegd, dan zal Greener Hills de hiermee gemoeide bedragen bij Leverancier in rekening brengen c.q. met Leverancier verrekenen. 
 7. Leverancier vrijwaart Greener Hills voor alle eventuele op de Overeenkomst gebaseerde aanspraken als gevolg van het aanmerken van de relatie tussen Greener Hills en Leverancier als (fictieve) arbeidsrelatie, ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, belastingen en/of sociale premies, daaronder begrepen boetes en heffingsrente.

  3. PRIJZEN
 1. In het geval geen vaste prijs voor de uitvoering van een Overeenkomst is bepaald, maar overeengekomen is dat vergoeding van werkzaamheden geschiedt op basis van nacalculatie, geldt dat Greener Hills slechts betaling verschuldigd is over de tijd dat Leverancier daadwerkelijk en aantoonbare werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van Greener Hills en sprake is van een redelijke prijs.

  DEEL C – GOEDEREN

  4. LEVERING
 1. Leverancier garandeert aan Greener Hills dat alle Goederen beantwoorden aan de Overeenkomst en in alle opzichten beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en die Greener Hills mag verwachten en geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor Greener Hills van plan is ze te gebruiken.
 2. Greener Hills is bevoegd een levering voor de overeengekomen leveringsdatum te weigeren of de verzekering en opslag aan Leverancier in rekening te brengen tot de overeengekomen leveringsdatum. 
 3. Greener Hills mag de overeengekomen leverdata tot maximaal 2 maanden uitstellen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. 
 4. De Goederen zullen bij levering vergezeld worden van een gedetailleerde en precieze vrachtbrief.
 5. Ontvangst van de Goederen houdt niet een erkenning in van Greener Hills dat de ontvangen Goederen van goede kwaliteit zijn of dat de op de pakbon vermelde hoeveelheden correct zijn. In het bijzonder staat het niet in de weg aan een later beroep door Greener Hills op niet-naleving van Leverancier van diens garantieverplichtingen of enige andere verplichting jegens Greener Hills.
 6. Alle risico’s ter zake van door Leverancier af te leveren Goederen gaan niet eerder over op Greener Hills dan vanaf het moment van levering.